Hoe werken we

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen.
 2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door ons schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle door ons verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door ons verstrekte gegevens binden ons niet.
 5. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Wij hebben het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en zijn niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan, tenzij ons een ernstig verwijt gemaakt kan worden ter zake het niet aanvaarden van vorenbedoelde opdracht.
 6. De omvang van onze verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen zeven werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen aan ons ter kennis zijn gebracht.
 7. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 8. Annulering door de klant van de door haar geplaatste opdracht, of een gedeelte daarvan, kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht een schadevergoeding te eisen met een maximum van 15% van de opdrachtsom die de klant bij uitvoering van de opdracht aan ons had moeten voldoen.
 9. Wij worden ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel zijn gerechtigd.

Artikel 2. De prijs

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen en tarieven: in euro’s-, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; exclusief de kosten van installatie of in bedrijfstelling.
 2. Indien de kostprijs of de prijzen , waarvoor wij de goederen en/of diensten van derden betrekken, tussen het tijdstip van het tot standkomen van de overeenkomst en het tijdstip van de levering, wijzigingen ondergaan, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te annuleren, terwijl wij niet aansprakelijk zijn voor de schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Levering

 1. De opgave van de leveringstermijnen in de aanbieding, opdracht, bevestiging en/of contracten worden naar beste weten en kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zullen wij in overleg treden met de klant. Wij verplichten ons te leveren zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Indien in overleg met de klant geen redelijke termijn kan worden vastgesteld, heeft de klant het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel enige voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
 2. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, zijn wij bevoegd dit deel te leveren dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 6.2 van het geleverde aan de cliënt niet meer kan worden teruggenomen.
 3. Wij hebben het recht indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend conform de vooraf verstrekte prijsopgaven. Zulks ontslaat ons niet van de aanvaarde werkzaamheden, overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Hosted diensten

 1. KOSdata zal zijn uiterste best doen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. KOSdata zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. KOSdata kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige KOSdata diensten. KOSdata is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van KOSdata verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De klant zal geen toegang tot de dienst(en) kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de dienst(en) moet(en) worden verricht. KOSdata zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de klant daarvan de minste hinder ondervindt. KOSdata is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.
 2. De klant is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet klant verwacht mag worden. De klant zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door KOSdata kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De klant is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de wet, goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan KOSdata toe te brengen. In het bijzonder zal de klant:
  – geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
  – geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
  – zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is.
  – zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel.
  – zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
  De klant is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken vande diensten dat daardoor de juiste werking van het netwerk van KOSdata niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere klanten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd.
 3. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van KOSdata uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van KOSdata tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de klant verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).
 4. KOSdata zal op eerste verzoek van een daartoe gerechtigde autoriteit toestemming verlenen tot inzage van alle beschikbare gegevens van een klant, zonder dat daar toestemming van die klant voor nodig is.

Artikel 5. Vervoer

 1. Alle door de klant bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, geleverd af magazijn Smilde, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen / diensten worden geacht voor risico van de klant te zijn verleend.
 2. Het transport van de goederen zal op een door ons te bepalen wijze geschieden.
 3. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van ons niet kan doorgaan, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 4. De door de klant teruggezonden goederen reizen voor risico en rekening van de klant. Verzekering van deze teruggezonden goederen geschiedt niet door ons.

Artikel 6. Risicoverzekering

 1. Vanaf het moment van levering c.q. installatie als bedoeld in de hier aan voorafgaande bepaling komen de goederen geheel voor risico van de klant. De klant is verplicht de goederen voor diens rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade door verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of enige andere waardevermindering, ongeacht door welke oorzaak. Voormelde verzekeringsplicht eindigt op het moment dat de klant integraal aan haar betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 7. Facturering

 1. Facturering geschiedt onmiddellijk na levering.
 2. Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de opdrachtbevestiging en/of factuur vermelde betalingsconditie.

Artikel 8. Reclame en Garantie

 1. De klant wordt geacht de door ons geleverde goederen en/of diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen acht dagen na levering aan ons te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht. Niet reclameren door de klant binnen deze termijn, betekent dat de geleverde goederen en/of diensten geheel beantwoorden aan de overeenkomst.
 3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zullen wij in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen / opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 4. Het indienen van de reclame ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Retourzendingen van goederen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Bij schriftelijke toestemming tot retourzending worden deze goederen slechts aanvaard, wanneer deze aan het door ons op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze goederen aan de klant hebben afgeleverd.
 6. Wij conformeren ons aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikanten of importeurs van de door ons geleverde goederen worden vastgesteld.

Artikel 9. Overmacht

 1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden, cyberaanvallen, dataleks ten gevolge van cyberaanvallen en/of internet- of stroomstoringen en voorts iedere andere omstandigheid welke wij rederlijkerwijs niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
 2. Indien wij tengevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde. Bij gedeeltelijke nakoming door ons zal de klant een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien het krachtens iedere factuur door ons van de klant te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen de gestelde betalingstermijn aan ons is voldaan, is de klant over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie, of ingebrekestelling door ons aan de klant is vereist.
 2. Compensatie van een eventueel door de klant gepretendeerde vordering op ons is uitgesloten, behoudens de aanwezigheid van door de klant uitdrukkelijk gestelde redelijke gronden.
 3. Ingeval de klant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, indien in deze gevallen op redelijke gronden nakoming door de klant niet meer te verwachten is, is elke vordering van ons op de klant terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens hebben wij het recht de niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Wij behouden ons het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van de klant komen. Blijft de klant in gebreke om binnen een daartoe door ons gestelde termijn de verlangende zekerheid te verstrekken, dan kunnen wij de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan opschorten, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde goederen, alsmede op schadevergoeding.
 5. De klant wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk is geprotesteerd.
 6. Elke betaling wordt verrekend met de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten.

 Artikel 11. Incassokosten

 1. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door ons geldend maken van onze rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de klant afgesproken overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen ten laste van de klant. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval van enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij worden gebracht. Eén en ander met een minimum van 100 euro per keer komen voor rekening van de klant. De in de boeken van ons voor voorgenoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de klant geleverd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van ons totdat de klant aan alle verplichtingen jegens ons, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De klant dient de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens aan de verplichting van ons om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, zijn wij nimmer uit te welken hoofde dan ook voor enige, door de klant of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, tenzij ons een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 2. De aansprakelijkheid jegens de klant vervalt in elk geval, indien de klant ons niet binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, tenzij in advisering, hetzij in materialen of onderdelen, door derden aan ons beschikbaar gesteld en door ons verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.
 4. De eventuele aansprakelijkheid van ons voor schade van de klant is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de som van de factuurbedragen van het afgelopen jaar van de betreffende goederen en of diensten. Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Tevens sluiten wij schade ontstaan door verlies van data op gegevensdragers nadrukkelijk uit.
 5. Indien wij aansprakelijk zijn terzake van uitvoeringen van opdrachten en leveringen, hebben wij het recht te onzer keuze, of vervangende goederen te leveren of de goederen te herstellen of de klant naar mate van de foute leverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

 Artikel 14. Geheimhouding

 1. Alle tussen partijen onderling verstrekte gegevens, ontwerpen, documentatie en informatie (gegevens en software) blijven (intellectueel) eigendom van de verstrekkende partij. Tevens zijn al deze gegevens in beginsel vertrouwelijk, tenzij de betreffende gegevens reeds op rechtmatige wijze openbaar zijn gemaakt zonder een plicht tot geheimhouding. Verstrekte gegevens zullen slechts worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de onderliggende overeenkomst tussen partijen en zullen niet worden verveelvoudigd of aan derden worden  verstrekt op welke wijze dan ook. Een en ander blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 15. Algemeen

 1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de klant nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen,  teneinde een vervangende regeling te treffen.

Duidelijk, betrouwbaar en objectief

Iedere organisatie krijgt vandaag de dag met automatisering te maken. Hoe groot of klein ook. Administreren, corresponderen, relaties en agenda’s beheren, documenten delen, uitwisselen en bewaren. Bijna alles wat essentieel is voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel geautomatiseerd.

Als KOSdata helpen we u om uw automatisering zo voordelig, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En in de lucht te houden. Natuurlijk bepaalt u zelf voor welke diensten u ons inschakelt. Voor advies en implementatie? Of ook voor onderhoud en ondersteuning? Dat is aan u.

Objectieve en onafhankelijke advisering

Waar u ook voor kiest, een ding staat vast. Wij opereren onafhankelijk van leveranciers. Van ons krijgt u dus een objectief advies over de aanschaf van uw hard- en software. Dat maakt ook dat we u, waar mogelijk en geschikt, wijzen op de mogelijkheden van opensource software. Bijvoorbeeld als operating systeem van uw server.

We staan voor een goede relatie. U weet van meet af aan waar u aan toe bent. Zo werken we met transparante offertes, een reële planning, vaste tarieven en contactpersonen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en bent verzekerd van een:

 • onafhankelijk advies
 • geruisloze implementatie
 • vakkundige ondersteuning

Bij transparant werken, horen ook heldere leveringsvoorwaarden.